Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie - zgodnego ze wzorem prawa jazdy określonym przez Konwencję Wiedeńską o ruchu drogowym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wnioski:
Wniosek o wymianę prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).

Wymagane załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna,
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • dokument potwierdzający fakt przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przynajmniej 185 dni w ostatnim roku kalendarzowym - dotyczy osób, które uprawnienia do kierowania pojazdami uzyskały za granicą.
 • pełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego)

Osoby wymieniające prawo jazdy wydane przez państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej, ale zgodne ze wzorem prawa jazdy określonym w Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym, dołączają ponadto:

 • tłumaczenie prawa jazdy na język polski, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument potwierdzający fakt przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przynajmniej 185 dni w ostatnim roku kalendarzowym w postaci kserokopii karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o studiowaniu od co najmniej 6 miesięcy.

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
 • środa 7.30 do 17.00.

Opłaty

Opłata w wysokośći 100,50 zł:

Numer rachunku bankowego:
BS ”Mazowsze”
31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

Wpłaty można dokonać na miejscu w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Termin i sposób załatwienia

Wymiana powrotna wymienionego na terytorium Unii Europejskiej polskiego prawa jazdy - czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi ok. 2 tygodnie.
Wydanie wtórnika, wymiana wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo trzecie zagranicznego prawa jazdy zgodnego ze wzorem określonym w Konwencji Wiedeńskiej - okres oczekiwania zależny jest od terminu udzielenia odpowiedzi przez organ zagraniczny, właściwy do potwierdzenia danych zawartych w dokumencie prawa jazdy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Inne informacje

1. Krajowe prawo jazdy, określone w Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym z 1968 r. stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. Po upływie tego okresu dokument należy wymienić.
2. Warunkiem wymiany zagranicznego prawa jazdy jest posiadanie (i udokumentowanie) przynajmniej półrocznego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w każdym roku kalendarzowym.
3. Zagraniczne prawo jazdy, wydane na terytorium Unii Europejskiej, ważne jest w każdym państwie członkowskim na okres, na jaki zostało wydane. Nie ma obowiązku jego wymiany na krajowy dokument.
4. Osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy wydane za granicą może otrzymać polskie prawo jazdy odpowiedniej kategorii, po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy. Zwrot następuje przy odbiorze polskiego prawa jazdy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 839
10 lipca 2017 10:23 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2017 10:22 (Dariusz Panuszewski) - Utworzenie sprawy.