Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych/przedłużenia terminu ważności

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski:
Wniosek o wymianę prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).
Wymagane załączniki:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oraz opłata ewidencyjna,
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia.
  • pełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego)

Dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości,
  • w przypadku braku aktualnego dowodu osobistego - potwierdzenie zameldowania (zmiana adresu zamieszkania); odpis aktu małżeństwa lub inna decyzja (zmiana nazwiska).

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
  • środa 7.30 do 17.00.

Opłaty

Opłata w wysokości 100,50 zł:
Numer rachunku bankowego:
BS ”Mazowsze”
31 9042 0003 0000 1586 2000 0030
Wpłaty można dokonać na miejscu w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Termin i sposób załatwienia

Termin złożenia:
Wymiana prawa jazdy powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. zmiany adresu, nazwiska).
Termin załatwienia sprawy:
Czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi ok. 2 tygodnie.
W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez inny urząd, czas oczekiwania może się wydłużyć do 4 tygodni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Inne informacje

Data ważności prawa jazdy to najpóźniejsza z dat określonych w rubryce data ważności uprawnienia dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Data ważności uprawnienia to data określona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia ponownych badań lekarskich w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub 15 lat od daty wydania prawa jazdy w przypadku prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B, B1, B+E i T oraz 5 lat od daty wydania prawa jazdy w przypadku prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, jeżeli dla określonej kategorii prawa jazdy w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub orzeczenie zostało wydane bez określenia terminu ważności.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 5184
10 lipca 2017 10:45 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2017 10:45 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.
10 lipca 2017 10:40 (Dariusz Panuszewski) - Utworzenie sprawy.