Zwrot zatrzymanego prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski:
Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).
Wymagane załączniki:

  • orzeczenie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, wydane przez psychologa uprawnionego do badań kierowców,
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
  • pełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego).

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
  • środa 7.30 do 17.00.

Opłaty

Opłata w wysokości 50 gr. gdy zwracany jest zatrzymany dokument.
Opłata w wysokości 100 zł 50 gr. gdy istnieje potrzeba wymiany zatrzymanego dokumentu na nowy.
Numer rachunku bankowego:
BS ”Mazowsze”
31 9042 0003 0000 1586 2000 0030
Wpłaty można dokonać na miejscu w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Inne informacje

Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na egzamin kontrolny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, po otrzymaniu wniosku od Komendanta Wojewódzkiego Policji o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy.
W razie niepoddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w wyznaczonym terminie, wydawana jest decyzja o cofnięciu uprawnień.
Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badanie psychologiczne, po otrzymaniu wniosku od Komendanta Wojewódzkiego Policji o skierowanie na badanie psychologiczne.
Badanie psychologiczne wykonać należy w terminie 30 dni od daty otrzymania skierowania.
Orzeczenie psychologiczne dostarczyć należy do Wydziału Komunikacji w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania skierowania.
W razie niedostarczenia orzeczenia psychologicznego w wyznaczonym terminie, wydawana jest decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy.
Warunkiem otrzymania skierowania na egzamin w formie profilu kandydata na kierowcę (PKK) jest uprzednie poddanie się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu.
Po dostarczeniu przez kierowcę orzeczenia psychologicznego, generuje się profil kandydata na kierowcę, który uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 992
10 lipca 2017 11:29 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych załącznika.
10 lipca 2017 11:28 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.
10 lipca 2017 11:21 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.