Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający:

  

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

4. informację o tytule prawnym do instalacji;

5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz
charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

6. ocenę stanu technicznego instalacji;

7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;

8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych -
w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

14. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

15. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

16.  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym
w art. 191a;

17.   czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

18.   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

19.  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

20.  określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

21.  wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

22.  opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

23.   wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

24.   Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143.

 

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 

1.  dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

 

2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej z wydaniem pozwolenia, niezbędny w przypadku działania przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy.

5. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie.

6.pełnomocnictwa lub prokury.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 9, parter II, telefon (24) 267-67-74

Opłaty

1.  Opłata skarbowa od wydania pozwolenia:

    a. 2 011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
    b. 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące   
       działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
       przedsiębiorców,
    c. 506 zł - pozostałe.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
    prokury – 17 zł.

 

    Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

   -przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku   21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

   -bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

    Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

1)      o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2)      o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2018 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 311
01 lutego 2018 14:01 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
01 lutego 2018 13:56 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
01 lutego 2018 13:50 Katarzyna Bernaciak - Utworzenie sprawy.