Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zawierający:

1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaj  magazynowanych odpadów;

5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych  pozwalających   należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem  kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości  posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie  zbierania  odpadów;

8. opis czynności które zostaną podjęte w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia
działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym  działalność ta była prowadzona;

10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 Do wniosku załącza się:

1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganą przed uzyskaniem zezwolenia, zgodnie   z art. 72 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2.  tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów.

3.  dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

4. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej   z wydaniem zezwolenia, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności   przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).

5.  dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 9, parter, telefon (24) 267-67-74

Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zbieranie i przetwarzanie odpadów: 616 zł .

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa   lub prokury – 17 zł.

 

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 

-przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

 

-bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

 

 

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Inne informacje

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2018 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 274
01 lutego 2018 14:13 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
01 lutego 2018 14:11 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
01 lutego 2018 14:09 Katarzyna Bernaciak - Utworzenie sprawy.