Informacja dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami

Jednostka prowadząca

Inne informacje

Informacja dla prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Informuję, iż na podstawie art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1579) wydłużono do dnia 5 marca 2020 r. termin składania wniosków o zmianę posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów – w celu dostosowania decyzji do obecnie obowiązujących przepisów prawa.

We wniosku należy wskazać:

1)  maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2)  największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3)   całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4)  proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest  wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).

Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza:

1)    operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu,

2)     postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust.4 c ustawy o odpadach,

3)     zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 12   ustawy o odpadach,

4)  oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach,

5)     oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a) 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b)
prawną  albo  jednostką  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej  albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna– nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

6)   oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

a) w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie lub
b)
któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł –  za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy,

 

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7)   decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa  w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 

Uwagi:

1.      Operatu przeciwpożarowego nie wykonuje się w przypadku:
1)
zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

     2) zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

2.      Do ustalenia zabezpieczenia roszczeń stosuje się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

3.Obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów wszedł w życie w dniu 22 lutego 2019 r. Wymagania systemu kontroli zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, które wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia, tj. dnia 17 grudnia 2019 r.

4.  Po zmianie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg jest marszałek województwa.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 727
13 listopada 2019 14:07 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
13 listopada 2019 13:58 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
13 listopada 2019 13:50 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.