Informacja o wydaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji:

1)      o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2)      o masie powyżej 5000 Mg rocznie w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów  zawierający:

 

·         numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

·         wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

·         określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

·         wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

·         opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

·         wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

·         oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

·         oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska;

·         adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

·         informację o tytule prawnym do instalacji;

·         informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

·         ocenę stanu technicznego instalacji;

·         informację o rodzaju prowadzonej działalności;

·         opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

·         blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

·         informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

·         wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

·         warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

·          proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;

·         deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

·         deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

·         deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska;

·         czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 

·         dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

·         streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

·         operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ;

·         postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

·         zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

 a)za przestępstwa przeciwko środowisku,

 b)będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku  z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

·         dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady;

·      oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym, lub średnim przedsiębiorcą;

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku - Kancelaria Ogólna, parter, telefon (24) 267-67-74.

Opłaty

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  1. od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii  - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł
  2.  od pozwoleń na wytwarzanie odpadów:

a)      wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b - 2011 zł

b)      wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł

c)      pozostałych - 506 zł

 Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

-       przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze”w Płocku   21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

-       bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

·       Ustawa z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach .

·       Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko. 

·       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 

·       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

·       Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

·       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

·       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku,ul. Kolegialna 20b, 09-402 Płock za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 633
19 grudnia 2018 13:26 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2018 13:25 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2018 13:22 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.