Informacja o wydaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawierający:

· numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

· wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

· określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;

· oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

· wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

· szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;

· przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

· oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;

· opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

· opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

· proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;

· informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Załączniki do wniosku:

·  zaświadczenie o niekaralności:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

- za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

 

·   zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

·         oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 ustawy o odpadach, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ww. ustawy;

·         oświadczenie, że w stosunku do:

a) osoby będącej osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;

·      oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

·       decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

 

 Do wniosku o zezwolenie na:

1) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,

2) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach.


Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

·       operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym  Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

·         postanowienie komendanta powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej.

·    zaświadczenie o wpisie do KRS albo innego rejestru, albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy potwierdzające nazwę podmiotu oraz wskazujące osoby uprawnione do jego reprezentowania;

·    dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej   z wydaniem zezwolenia, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności   przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).

·     oryginał lub urzędowo poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu, na którym magazynowane będą odpady (art. 25 ustawy o odpadach) lub odpis dokumentu wraz z oryginałem do wglądu;

·     dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej od wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

·   dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;

·decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Wszystkie dokumenty należy przedkładać w formie oryginalnej lub odpowiednio poświadczone zgodnie z art. 76 a  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Opłaty

Opłata skarbowa:

1. od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

2. od zezwolenia na przetwarzanie odpadów – 616 zł.

 

 Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

-przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku   21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

-bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Termin i sposób załatwienia

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

·Ustawa z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach .

·Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko. 

·Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 

·Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

·Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

·Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

·Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b, 09-402 Płock za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 642
13 listopada 2019 11:10 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
30 października 2019 15:43 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
30 października 2019 15:43 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.