Informacje dla właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Informacje dla właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033).

 

1.      Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej.

2.      Zakaz wykonywania polowania na danej nieruchomości jest prawem osobistym właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, który złożył oświadczenie, i wygasa najpóźniej z chwilą jego śmierci.

3.      Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, który złożył oświadczenie
o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości, może je cofnąć, w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu łowieckiego roku gospodarczego, w którym zostało złożone oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 Prawo Łowieckie - łowiecki rok gospodarczy obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

4.      Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą.

5.      Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne:

 

a)      od dnia następującego po dniu jego złożenia - w przypadku gdy starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;

b)      od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego - w przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;

c)      od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.

6.      Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:

a)      w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

b)      przy wykonywaniu polowania;

          z zastrzeżeniem pkt 7.

7.      Odszkodowanie nie przysługuje za szkody, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania,  do dnia następującego po dniu:

a)      w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo

b)      w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo

c)      zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 423
19 grudnia 2018 14:49 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
19 grudnia 2018 14:49 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
19 grudnia 2018 14:48 (Katarzyna Bernaciak) - Utworzenie sprawy.