Przetargi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych''

ZDP.T.2930/8/2019

 

Ogłoszenie nr 621136-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, krajowy numer identyfikacyjny 61101603400000, ul. ul. Bielska  57A , 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 267 68 39, , e-mail sekretariat@zdpplock.pl, , faks 24 267 68 81.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat-plock.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.powiat-plock.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.powiat-plock.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku Bielska 57a 09-400 Płock Polska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych
Numer referencyjny: ZDP.T.2930/8/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400 ton soli drogowej typu DR oraz 4000 ton piasku o uziarnieniu do 2 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej, służącej do uszorstniania nawierzchni w okresie występowania śliskości zimowej

II.5) Główny kod CPV: 14211100-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

34927100-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Dowód wniesienia wadium Ewentualne pełnomocnictwa

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zadanie I - 3 000.00 zł Zadanie II - 1 000.00 zł Zadanie III - 1 500.00 zł Zadanie IV - 400.00 zł


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa soli drogowej typu DR spełniającej wymagania normy PN-86/C-84081/02 w ilości 400 ton

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę soli drogowej typu DR spełniającej wymagania normy PN-86/C-84081/02 w ilości 400 ton w tym: a) Baza Nr 1 w Sikorzu - 150 ton; b) Baza Nr 2 w Bodzanowie - 200 ton; c) Baza nr 3 w Gąbinie - 50 ton. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostarczonej soli do poszczególnych Baz. Zmiana wielkości dostaw do poszczególnych Bazach nie wpływa na zmianę całkowitej ilości zamówienia. 3) Sól drogowa typu DR powinna spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych: zawartość chlorku sodu NaCl - co najmniej 90%, zawartość substancji nierozpuszczalnych- 8,0% maksymalnie, zawartość wody - 3,0% maksymalnie, dodatek substancji zapobiegającej zbrylaniu soli, klasa ziarnowa soli: 1÷6 mm; wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm wynosi maksymalnie 10% 4) Dostawa obejmuje koszt zakupionej soli, jej załadunek na środki transportowe, przewóz do poszczególnych Baz i rozładunek w Bazach: Baza Nr 1 w Sikorzu zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 559 Lipno - Płock, w odległości 12 km od Płocka; Baza Nr 2 w Bodzanowie zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno, w odległości 28 km od Płocka, Baza Nr 3 w Gąbinie zlokalizowana jest przy drodze powiatowej nr 1453W Reszki - Gąbin, w odległości 18 km od Płocka. 5) Wykonawca dostarczy sól własnym transportem. 6) Zmawiający dopuszcza możliwość przekroczenia całkowitej ilości dostarczonej soli o maksymalnie 5%. Ewentualna nadwyżka zostanie rozliczona po cenie jednostkowej zawartej w ofercie Wykonawcy. W przypadku przekroczenia całkowitej ilości dostarczonej soli ponad dopuszczalną nadwyżkę Wykonawca odbierze nadwyżkę własnym transportem, bądź pozostawi do dyspozycji Zamawiającego bez zapłaty. 7) Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości i ilości dostarczonej soli poprzez jej badanie i ważenie. 8) Dostawy należy realizować w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00 w ilościach i terminach uzgodnionych z Kierownikami Baz. 9) Na każdy kurs dostarczonej soli Wykonawca wystawi w dwóch egzemplarzach dowód dostawy, w którym określona będzie ilość soli. Dokument powinien być potwierdzony przez pracownika Bazy. Jeden egzemplarz należy pozostawić w Bazie, a drugi będzie załącznikiem do faktury. 10) Zamawiający wypłaci Wykonawcy za dostarczoną sól należną kwotę w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury oraz dowodu dostawy potwierdzonego przez Kierownika Bazy. 11) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczonej soli, która powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-86/C-84081/02. Zamawiający zastrzega prawo żądania dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczona sól jest zgodna z normą PN-86/C-84081/02
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34927100-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa 1500 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej, służącej do uszorstniania nawierzchni w okresie występowania śliskości zimowej do Bazy nr 1 w Sikorzu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 1500 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej, służącej do uszorstniania nawierzchni w okresie występowania śliskości zimowej do Bazy nr 1 w Sikorzu. 2) Dostawa obejmuje koszt piasku, jego załadunek na środki transportowe, przewóz do Bazy do nr 1 w Sikorzu i rozładunek w Bazie. 3) Wykonawca dostarczy piasek własnym transportem. 4) Dostawy należy realizować w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00 w ilościach i terminach uzgodnionych z Kierownikiem Bazy Nr 1 w Sikorzu. 5) Zmawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia ilości dostarczonego piasku. W przypadku przekroczenia całkowitej ilości dostarczonego piasku Wykonawca odbierze nadwyżkę własnym transportem, bądź pozostawi do dyspozycji Zamawiającego bez zapłaty. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczoną ilość piasku nie większą niż określona w zamówieniu. 6) Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości i ilości dostarczanego piasku poprzez jego badanie i ważenie. 7) Na każdy kurs dostarczonego piasku Wykonawca wystawi w dwóch egzemplarzach dowód dostawy, w którym określona będzie ilość piasku. Dokument powinien być potwierdzony przez pracownika Bazy. Jeden egzemplarz należy pozostawić w Bazie, a drugi będzie załącznikiem do faktury. 8) Zamawiający wypłaci Wykonawcy za dostarczony piasek należną kwotę w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury oraz dowodu dostawy potwierdzonego przez Kierownika Bazy. 9) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczanego piasku, która powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242+A1:2010. Zamawiający zastrzega prawo żądania dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony piasek jest zgodny z normą PN-EN 13242+A1:2010. 10) Zamawiający wypłaci Wykonawcy za dostarczony piasek należną kwotę w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury oraz dowodu dostawy potwierdzonego przez Kierownika Bazy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3, 14211100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Dostawa 2000 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej, służącej do uszorstniania nawierzchni w okresie występowania śliskości zimowej do Bazy nr 2 w Bodzanowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2000 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej, służącej do uszorstniania nawierzchni w okresie występowania śliskości zimowej do Bazy nr 2 w Bodzanowie. 2) Dostawa obejmuje koszt piasku, jego załadunek na środki transportowe, przewóz do Bazy nr 2 w Bodzanowie i rozładunek w Bazie. 3) Wykonawca dostarczy piasek własnym transportem. 4) Dostawy należy realizować w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00 w ilościach i terminach uzgodnionych z Kierownikiem Bazy Nr 2 w Bodzanowie. 5) Zmawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia ilości dostarczonego piasku. W przypadku przekroczenia całkowitej ilości dostarczonego piasku Wykonawca odbierze nadwyżkę własnym transportem, bądź pozostawi do dyspozycji Zamawiającego bez zapłaty. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczoną ilość piasku nie większą niż określona w zamówieniu. 6) Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości i ilości dostarczanego piasku poprzez jego badanie i ważenie. 7) Na każdy kurs dostarczonego piasku Wykonawca wystawi w dwóch egzemplarzach dowód dostawy, w którym określona będzie ilość piasku. Dokument powinien być potwierdzony przez pracownika Bazy. Jeden egzemplarz należy pozostawić w Bazie, a drugi będzie załącznikiem do faktury. 8) Zamawiający wypłaci Wykonawcy za dostarczony piasek należną kwotę w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury oraz dowodu dostawy potwierdzonego przez Kierownika Bazy. 9) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczanego piasku, która powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242+A1:2010. Zamawiający zastrzega prawo żądania dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony piasek jest zgodny z normą PN-EN 13242+A1:2010. 10) Zamawiający wypłaci Wykonawcy za dostarczony piasek należną kwotę w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury oraz dowodu dostawy potwierdzonego przez Kierownika Bazy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3, 14211100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Dostawa 500 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej, służącej do uszorstniania nawierzchni w okresie występowania śliskości zimowej do Bazy nr 3 w Gąbinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 500 Mg piasku o uziarnieniu do 2 mm, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej, służącej do uszorstniania nawierzchni w okresie występowania śliskości zimowej do Bazy nr 3 w Gąbinie. 2) Dostawa obejmuje koszt piasku, jego załadunek na środki transportowe, przewóz do Bazy nr 3 w Gąbinie i rozładunek w Bazie. 3) Wykonawca dostarczy piasek własnym transportem. 4) Dostawy należy realizować w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 730-1500 w ilościach i terminach uzgodnionych z Kierownikiem Bazy Nr 3 w Gąbinie. 5) Zmawiający nie dopuszcza możliwości przekroczenia ilości dostarczonego piasku. W przypadku przekroczenia całkowitej ilości dostarczonego piasku Wykonawca odbierze nadwyżkę własnym transportem, bądź pozostawi do dyspozycji Zamawiającego bez zapłaty. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczoną ilość piasku nie większą niż określona w zamówieniu. 6) Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości i ilości dostarczanego piasku poprzez jego badanie i ważenie. 7) Na każdy kurs dostarczonego piasku Wykonawca wystawi w dwóch egzemplarzach dowód dostawy, w którym określona będzie ilość piasku. Dokument powinien być potwierdzony przez pracownika Bazy. Jeden egzemplarz należy pozostawić w Bazie, a drugi będzie załącznikiem do faktury. 8) Zamawiający wypłaci Wykonawcy za dostarczony piasek należną kwotę w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury oraz dowodu dostawy potwierdzonego przez Kierownika Bazy. 9) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczanego piasku, która powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242+A1:2010. Zamawiający zastrzega prawo żądania dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony piasek jest zgodny z normą PN-EN 13242+A1:2010. 10) Wykonawca rozpocznie dostawę na wezwanie Zamawiającego w okresie od 02 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku. Całość dostawy należy zrealizować w terminie do 5 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego. 11) Zamawiający wypłaci Wykonawcy za dostarczony piasek należną kwotę w terminie 30 dni, licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury oraz dowodu dostawy potwierdzonego przez Kierownika Bazy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3, 14211100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Płocku

mgr inż. Marcin Błaszczyk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-11-13
Dokument wytworzony przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2019 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 439
02 grudnia 2019 15:20 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2019 15:20 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2019 15:20 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)