Budżet powiatu - Rok 2010

Uchwała Nr 281/XXXV/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 281/XXXV/2010

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./, art. 211, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 222, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

   1) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 393.327,00 zł,

   2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 3.757.922,58 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 599.818,58 zł, dochody majątkowe o kwotę 3.158.104,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 89.281.156,58 zł w tym:

  1) dochody bieżące w kwocie 71.703.192,58 zł,

  2) dochody majątkowe w kwocie 17.577.964,00 zł.

 

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

  1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 2.223.636,52 zł,

  2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 5.588.232,10 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

  1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 946.036,52 zł,

  2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.989.258,10 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

  1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.277.600,00 zł,

  2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.598.974,00 zł,

4. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 96.081.156,58 zł, w tym:

  1) wydatki bieżące w kwocie 70.651.577,58 zł,

  2) wydatki majątkowe w kwocie 25.429.579,00 zł.

 

§ 3

§ 5 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 253.772 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości 663.675 zł,

w tym na:

a) realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł,

b) likwidację gospodarki pozabudżetowej w wysokości 658.675 zł.

 

§ 4

§ 10 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

             1/ przychody 1.150.000 zł,

             2/ wydatki 1.189.585 zł,

- zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

 

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Płockiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

 

§ 6

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

 

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Adam Sierocki

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 23:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1017
31 stycznia 2013 13:05 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
13 stycznia 2012 23:45 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_281_2010_zal_6.doc] do dokumentu.
13 stycznia 2012 23:45 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_281_2010_zal_5.doc] do dokumentu.