Budżet powiatu - Rok 2010

Uchwała Nr 288/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 288/XXXVI/2010

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 16 czerwca 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./, art. 211, art. 216 ust. 2 pkt 1, 5 i 6, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

  1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 9.116.775,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 327.039,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 8.789.736,00 zł,

  2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 8.616.079,00zł w tym: dochody bieżące o kwotę 828.034,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 7.788.045,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 88.795.685,58 zł w tym:

  1) dochody bieżące w kwocie 72.219.412,58 zł,

  2) dochody majątkowe w kwocie 16.576.273,00 zł.

 

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

  1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 10.279.004,00 zł,

  2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 9.778.308,00 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

  1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47.408,00 zł,

  2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.611.358,00 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

  1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.231.596,00 zł,

  2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.166.950,00 zł,

4. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 95.595.685,58 zł, w tym:

  1) wydatki bieżące w kwocie 72.230.752,58 zł,

  2) wydatki majątkowe w kwocie 23.364.933,00 zł.

 

§ 3

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

 

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

 

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Płockiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

 

§ 6

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

 

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Adam Sierocki

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 23:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 962
31 stycznia 2013 13:05 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
13 stycznia 2012 23:53 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_288_2010_zal_7.doc] do dokumentu.
13 stycznia 2012 23:52 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_288_2010_zal_6.doc] do dokumentu.