Budżet powiatu - Rok 2010

UCHWAŁA NR 126/2010 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2010 roku.

UCHWAŁA NR  126/2010

ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2010 roku.

 

         Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./, w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ oraz uchwały Nr 291/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarząd Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

· Radzie Powiatu w Płocku,

· Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 23:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 910
31 stycznia 2013 13:04 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
13 stycznia 2012 23:58 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_126_2010_zal.doc] do dokumentu.
13 stycznia 2012 23:56 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.