Budżet powiatu - Rok 2010

Uchwała Nr 314/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 314/XXXVIII/2010

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 22 września 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./, art. 211, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5 i 6, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

  1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 12.243.067,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 10.776.827,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 1.466.240,00 zł,

  2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 11.833.226,94 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 1.617.009,94 zł, dochody majątkowe o kwotę 10.216.217,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 94.540.264,52 zł w tym:

  1) dochody bieżące w kwocie 79.445.539,52 zł,

  2) dochody majątkowe w kwocie 15.094.725,00 zł.

 

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

  1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę   3.491.462,00 zł,

  2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę              4.774.984,94 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

  1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.053.556,00 zł,

  2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.265.813,94 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

  1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.437.906,00 zł,

  2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.509.171,00 zł,

4. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 103.033.627,52 zł, w tym:

  1) wydatki bieżące w kwocie 80.597.429,52 zł,

  2) wydatki majątkowe w kwocie 22.436.198,00 zł.

 

§ 3

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.493.363,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 6.800.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.693.363,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.200.000 zł (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.200.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.)

3. Przychody budżetu w wysokości 9.693.363,00 zł, rozchody w wysokości 1.200.000 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

 

§ 4

§ 5 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 72.172 zł,

2. Rezerwy celowe w wysokości 163.675 zł,

w tym na:

a) realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł,

b) likwidację gospodarki pozabudżetowej w wysokości 158.675 zł.

 

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

 

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

 

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

 

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

 

§ 9

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Płockiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§ 10

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

§ 11

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Adam Sierocki

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 00:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1048
31 stycznia 2013 13:04 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 00:12 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_314_2010_zal_10.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 00:12 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_314_2010_zal_9.doc] do dokumentu.