Budżet powiatu - Rok 2010

Uchwała Nr 327/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 327/XXXIX/2010

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 10 listopada 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./, art. 211, art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5 i 6, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt. 6, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 1.733.231,16 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 911.303,16 zł, dochody majątkowe o kwotę 821.928,00 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 740.201,16zł w tym: dochody bieżące o kwotę 732.550,16 zł, dochody majątkowe o kwotę 7.651,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 93.858.016,52 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 79.577.568,52 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14.280.448,00 zł.

 

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 2.681.135,78 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 1.922.231,78 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

            1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.265.366,78 zł,

            2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.670.891,78 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

            1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.415.769,00 zł,

            2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 251.340,00 zł,

4. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 102.585.505,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 81.313.736,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.271.769,00 zł.

 

§ 3

§ 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2010 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.727.489 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 6.800.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.927.489 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.200.000 zł (z emisji papierów wartościowych) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.200.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.)

3. Przychody budżetu w wysokości 9.927.489 zł, rozchody w wysokości 1.200.000 zł.

 

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu.

 

§ 4

Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 4a do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

 

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

 

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

 

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Płockiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

 

§ 8

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

 

 

§ 9

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 00:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1407
31 stycznia 2013 13:04 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 00:19 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_rp_b_327_zal_9.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 00:19 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_rp_b_327_zal_8.doc] do dokumentu.