Budżet powiatu - Rok 2010

Uchwała nr 19/ II/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 19/ II/2010

Rady Powiatu w Płocku

z dnia 8 grudnia 2010 r.

 

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./, art. 211, art. 214, art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 127.968,00 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 80.933,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę 57.858,00 zł, dochody majątkowe o kwotę 23.075,00 zł.

 

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 93.879.450,52 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 79.575.927,52 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14.303.523,00 zł.

 

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 347.904,07 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2010 r o kwotę 300.869,07 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

            1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 214.924,07 zł,

            2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 224.369,07 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

            1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 132.980,00 zł,

            2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76.500,00 zł,

4. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 102.606.939,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 81.391.650,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.215.289,00 zł.

 

§ 3

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe.

 

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych.

 

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

 

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Płockiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

 

§ 7

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 00:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1021
31 stycznia 2013 13:04 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 00:25 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_rp_b_19_2_2010_zal_7.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 00:25 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_rp_b_19_2_2010_zal_6.doc] do dokumentu.