Budżet powiatu - Rok 2008

Informacja o wykonaniu Budżetu Powiatu za I kwartał 2008 roku.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU

za I kwartał 2008 roku

 

 

 

1 . Dochody budżetowe

   Uchwalony przez Radę Powiatu w Płocku uchwałą Nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku Budżet Powiatu na 2008 rok po stronie dochodów zamknął się kwotą 59.046.459,00 zł, a wydatków 57.688.230,00 zł.

W dochodach Budżetu Powiatu zabezpieczono przede wszystkim spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji – na łączną kwotę 5.258.229,00 zł. Pozostałe dochody zasilone kredytem bankowym /3.900.000,00 zł/ przeznaczone są na realizację podstawowych zadań powiatu oraz sfinansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3a do wyżej cytowanej uchwały Rady.

 

  W okresie I kwartału br. plan dochodów budżetowych został zmniejszony o 605.638 zł. Zmiany w planie dochodów nastąpiły na skutek:

1. zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  - o 93.640,00 zł;

2. zmniejszenia składek z ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –794.000,00 zł;

3. zmniejszenia o kwotę 5.670,00 zł środków z Funduszu Pracy otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

4. zmniejszeniem o kwotę 8.816,00 zł zadania pn. „Szkoła równych szans – programy rozwojowe w województwie mazowieckim”;

5. w wyniku określenia przez Ministra Finansów ostatecznych kwot części subwencji ogólnej na 2008 rok plan dochodów zwiększono o kwotę 296.488,00 zł;

 

 

Zmniejszenia te spowodowały zmniejszenie planu wydatków, przede wszystkim w działach:

 1. Pomoc społeczna /domy pomocy społecznej – bieżące utrzymanie/ - 62.640,00 zł;

2. Administracja publiczna / Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – wydatki inwestycyjne/ - 31.000,00 zł;

3. Ochrona zdrowia /Powiatowy Urząd Pracy – składki na ubezpieczenia społeczne/ - 794.000,00 zł.

 

Na koniec marca br plan dochodów osiągnął wielkość 58.440.821,00 zł. Z kwoty tej w okresie I kwartału pozyskano wpływy w wysokości 17.458.544,04 zł, tj.  29,9 % planu , z tego;

 

 • Subwencja ogólna -        32,5 %
 • w tym:

  część oświatowa                      -        38,5 %

  część wyrównawcza                -        25,0 %

  część równoważąca                 -        25,0 %

   

 • Dotacje celowe -        30,5 %
 • z tego:

  na zadania z zakresu administracji rządowej     -        30,5 %

  na zadania własne powiatu                                 -        30,5 %

   

  · Dochody własne powiatu        -        25,5 %

  w tym:

  udział powiatu w podatku PIT -        20,6 %.

  udział powiatu w podatku CIT -       19,9 %

   

  Większe ponad upływ czasu wykonanie planu subwencji oświatowej i dotacji celowych spowodowane zostało obowiązkiem wypłaty do końca I kwartału dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok.

   

  Dochody własne powiatu wykonane zostały ogółem w 25,5 %, z wyjątkiem niskiego wykonania dochodów, na których wielkość powiat nie ma bezpośredniego wpływu, tj. PIT / 20,6 %/ oraz CIT /19,9/.

  Natomiast realizacja dochodów własnych m.in. z takich tytułów jak opłaty komunikacyjnej (23,4 %) czy za pobyt w dps – ach (26,4 %) jak narazie nie budzi zastrzeżeń.

  Ogólnie należy stwierdzić, że pozyskane dochody pozwoliły na pełną realizację zadań zaplanowanych do wykonania w I kwartale bieżącego roku, oraz na spłatę zadłużenia powiatu w kwocie 50.835,00 zł.

    

  2. Wydatki budżetowe

           Plan wydatków budżetowych w uchwalonym Budżecie Powiatu na 2008 rok opiewał na kwotę 57.688.230,00 zł. Na koniec marca zmalał do kwoty 57.082.592 zł, czyli zmniejszył się o 605.638,00 zł.

           Wydatki budżetowe Powiatu za okres I kwartału zrealizowano w 22,0 % tj. w kwocie 12.534.767,39 zł, z czego :

  - wydatki majątkowe  - 0,0 %

  - wydatki bieżące - 22,9 %.

   

  Wykonanie wydatków poniżej upływu czasy spowodowane jest tym, że w niektórych działach jak 010, 020, 710, 754, 757, 921 nie wystąpiło w ogóle wykonanie lub jest ono niższe niż upływ czasu, a to spowodowane jest specyfiką realizowanych wydatków, określoną głównie terminami planowanych do zrealizowanie zadań.

   

  Podsumowując należy stwierdzić, że Budżet Powiatu za I kwartał 2008 roku realizowany był zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zachowana była płynność finansowa oraz wykonano wszystkie zaplanowane na ten czas zadania powiatu.

  Załączniki

  Rejestr zmian

  Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 12:36
  Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
  Ilość wyświetleń: 798
  14 stycznia 2012 12:38 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [wykonanie_wydatkow_budzetu_powiatu_za_i_kwartal_2008_roku.doc] do dokumentu.
  14 stycznia 2012 12:38 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [tabelki.doc] do dokumentu.
  14 stycznia 2012 12:37 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.