Budżet powiatu - Rok 2008

Uchwała Nr 129/XVI/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr 129/XVI/2008
Rady  Powiatu w Płocku
z dnia 23 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./ oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a, art. 167 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 oraz art. 184 ust. 1, pkt. 1, 2, 3 i 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm./

 Rada Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                  3.586.066 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                               3.500.000 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                           3.500.000 zł

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie                

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                      3.500.000 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    86.066 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                                  86.066 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

         Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                             86.066 zł

 

 

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę               934.139 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa                                         635.000 zł

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne                  635.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                     635.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                        275.697 zł

rozdział 80195 – Pozostała działalność                                               275.697 zł

- wydatki bieżące                                                                             275.697 zł

w tym:

wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                        198.040 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                              23.442 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                       23.442 zł

- wydatki bieżące                                                                           23.442 zł

 

 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę            5.950.130 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                         4.000.000 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                      4.000.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                    4.000.000 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa                                        1.138.991 zł

rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne                            1.138.991 zł

- wydatki bieżące                                                                            1.138.991 zł

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego                      1.138.991 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna                                        20.000 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                  20.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                        20.000 zł

 

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                          275.697 zł

rozdział 80114– Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

szkół                                                                                              275.697 zł

- wydatki bieżące                                                                             275.697 zł

w tym:

wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                        198.040 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                             308.442 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                      308.442 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                  162.442 zł

- wydatki bieżące                                                                          146.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                            146.000 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     200.000 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                                  200.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                    200.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                         200.000 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                       7.000 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                           7.000 zł

- wydatki bieżące                                                                              7.000 zł

 

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę      1.434.349 zł

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                    1.434.349 zł

 

5. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę         4.424 zł

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            4.424 zł

 

 

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych (zał. 3a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

 

§ 3

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu (zał. 5 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

 

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zał. 6 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (zał. 8 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§ 6

Dokonuje się zmian w planie zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi /różnych szczebli/ ( zał. 8a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rady dokonuje się następujących zmian:

 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.586.066 zł

- w dziale 600 – Transport i łączność 3.500.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.000.000 zł, od Gminy Brudzeń Duży w kwocie 300.000 zł, Miasta i Gminy Drobin w kwocie 200.000 zł, Gminy Stara Biała w kwocie 500.000 zł, Miasta i Gminy Gąbin w kwocie 100.000 zł oraz od Gminy Mała Wieś kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań iwestycyjnych,

– w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z zawarciem umowy pomiędzy Zarządem Powiatu w Płocku a Urzędem Miasta Płocka o wynajem lokali użytkowych, których powierzchnia będzie wykorzystana na tymczasową siedzibę Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o kwotę 86.066 zł

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 934.139 zł

- w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 635.000 zł w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej projektu,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 275.697 zł w związku z utworzeniem nowej jednostki pod nazwą „Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.442 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.

 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.950.130 zł

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.000.000 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych,

- w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.138.991 zł w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia się udziału Powiatu Płockiego w realizację projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa”,

- w dziale 750 – Administracja o kwotę 20.000 zł w związku z zakupem kserokopiarki dla potrzeb Starostwa Powiatowego,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 275.697 w związku z utworzeniem nowej jednostki zajmującej się obsługą administracyjno -księgową szkół,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 308.442 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w DPS Goślicach pn. Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Goślicach ,,Pawilon dzieci leżących w zakresie dopasowania budynku do wymagań przepisów p.poż.” (zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej w Płocku) oraz wzrostem wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej. Jednocześnie rezygnuje się z zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.000 zł w związku z koniecznością usunięcia skutków awarii w pawilonie gastronomicznym w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego   w Wyszogrodzie.

 

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.434.349 zł

5. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych  o kwotę 4.424 zł

6. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 58.600 zł z pożyczek na kredyty, kwota dotyczy zmniejszenia rat pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na zadanie pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków dla DPS w Goślicach” z powodu wcześniejszej spłaty pożyczki po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na w/w zadanie.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1188
31 stycznia 2013 13:22 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 12:46 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [zal_5.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 12:46 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [zal_4.doc] do dokumentu.