Budżet powiatu - Rok 2008

Uchwała Nr 135/XVII/2008 Rady Powiatu w Płocku dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr  135/XVII/2008

     Rady  Powiatu w Płocku

z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./ oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a, art. 167 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 oraz art. 184 ust. 1, pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm./

 

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę          2.157.586 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                          370.000 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                     370.000 zł

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie

         lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

         inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych    70.000 zł

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych      300.000 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                              109.360 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntamni i nieruchomościami              109.360 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      9.360 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami                                            100.000 zł

 

w dziale 750 – Administracja publiczna                                      97.300 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                97.300 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat                                                            300 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                80.000 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                 6.000 zł

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

         jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

         własnych zadań bieżących                                                          11.000 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia                                                 169.000 zł

rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego                                                        169.000 zł

§ 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych

         i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich

i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                 169.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                           151.541 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                                         727 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                       655 zł

§ 2400 – Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub

środków obrotowych                                                                        72 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                   133.429 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze                                   609 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                               750 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                11.950 zł

§ 2400 – Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub

środków obrotowych                                                                      120 zł

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

         jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

         własnych zadań bieżących                                                          70.000 zł

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         50.000 zł

rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze                                        17.385 zł

§ 2380 – Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa

pomocniczego                                                                           17.385 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                   402.639 zł

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze                          5.262 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                       400 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego                                                              4.862 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                       397.377 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze                                       4.000 zł

§ 0830 – Wpływy z usług                                                                 385.100 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                      1.220 zł

§ 2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub

środków obrotowych                                                                  2.057 zł

§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie             5.000 zł

         własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166.382 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                         166.382 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                   750 zł

§ 2888 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu

terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego

będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów)                                          165.632 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                              364 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                                364 zł

§ 2400 - Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub

środków obrotowych                                                                      364 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                25.000 zł

rozdział 92195 – Pozostała działalność                                                 25.000 zł

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych            25.000 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                         666.000 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu            666.000 zł

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

         jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

         własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych       333.000 zł

§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 333.000 zł

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę                828.229 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                                       132.000 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                     132.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                     132.000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna                                           28.404 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                 28.404 zł

- wydatki bieżące                                                                                 28.404 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                 27.497 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                           634.390 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                   622.390 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                      489.390 zł

- wydatki bieżące                                                                              133.000 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń               133.000 zł

rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                     12.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                 12.000 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                      18.845 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                          18.845 zł

- wydatki bieżące                                                                                 18.845 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                 18.845 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         2.200 zł

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury                             2.200 zł

- wydatki bieżące                                                                                   2.200 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                            2.200 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                             12.390 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu               12.390 zł

- wydatki bieżące                                                                                 12.390 zł

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego                                          5.000 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                            7.390 zł

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę               3.040.494 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                               370.000 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                     370.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                      370.000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna                                          81.000 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                 50.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                 50.000 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego    31.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                 31.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                           304.598 zł

rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 28.404 zł

- wydatki bieżące                                                                                 28.404 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                 27.497 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                   276.194 zł

- wydatki bieżące                                                                              226.194 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                         50.000 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                   408.945 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                       408.945 zł

- wydatki bieżące                                                                              359.657 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                         49.288 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 364.861 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                         364.861 zł

- wydatki bieżące                                                                              364.861 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń              319.989 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         45.090 zł

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury                           45.090 zł

- wydatki bieżące                                                                                 45.090 zł

w tym: wynagrodzenia                                                                         12.900 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                        1.466.000 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu           1.466.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                    1.466.000 zł

 

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę                  54.679 zł

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                        54.679 zł

 

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 (zał. 3 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych (zał. 3a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności (zał. 4 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zał. 6 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. 6a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

 

§ 7

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (zał. 8 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

 

§ 8

Dokonuje się zmian w planie zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi /różnych szczebli/ ( zał. 8a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

 

§ 9

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 roku ( zał. 9 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do uchwały

 

 

§ 10

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku ( zał. 12 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.

 

§ 11

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. 13 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do uchwały.

 

 

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rady dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.157.586 zł

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 370.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród na przebudowę w roku bieżącym drogi powiatowej nr 2963W Kępa Polska – Podgórze Rakowo – Wyszogród w miejscowości Rakowo od km 8+689 do km 9+800, długość 1,111 km oraz z otrzymanymi środkami z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 70.000 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dziale 750 – Administracja publiczna, dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z wykonaniem ponad plan dochodów w kwocie 636.954 zł,

w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 169.000 zł w związku z otrzymaniem subwencji ze środków rezerwy ogólnej,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 120.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont sal lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku głównym Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz na zadania inwestycyjne pn. Budowa boiska sportowego dla potrzeb ZS im. St. Staszica w Gąbinie,

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Urzędu Gminy w Bodzanowie na dofinansowanie zakupu aparatu do krioterapii,

w dziale 853 – Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej o kwotę 165.632 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu „Europejskie standardy usług wsparciem rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim”,

w dziale 961 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł w związku z przyznanymi środkami finansowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącymi z Fundusz Promocji na realizacje projektu pn. „Pomni tradycji...”,

w dziale 962 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 666.000 zł w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa oraz od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizacje projektu inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym) przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 828.229 zł

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 132.000 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadania pn. Przebudowa przepustu na kanale łączącym jeziora Zdworskie i Ciechomickie w miejscowości Zaździerz w km 6+496 drogi powiatowej nr 2976W na odcinku Zofiówka-Korzeń wraz z dojazdami,

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 28.404 zł w związku z przeniesieniem pracownika Starostwa Powiatowego w Płocku do Zespołu Ekonomicznego Obsługi Szkół w Płocku,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 634.390 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów sal lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku głównym Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w ZS im L. Bergerowej w Płocku,

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 18.845 zł w zawiązku z koniecznością zakupu dwóch zmywarek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 –

Kultura fizyczna i sport o kwotę 14.590 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Pomni tradycji..” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji.

 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.040.494 zł

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo – Osiek – Krubice na odcinku od km 3+196 do 3+936 długości 0,740 km” oraz zwiększeniem wartości zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2963W Kępa Polska – Podgórze Rakowo – Wyszogród w miejscowości Rakowo od km 8+689 do km 9+800, długość 1,111 km,

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł w związku z przystąpieniem do konkursu na „Mazowiecki Powiat Roku 2008”, realizacją filmu promocyjnego powiatu pn. „Gościnna Ziemia Płocka” , o kwotę 11.000 zł otrzymanej od samorządów gmin jako współudział w organizacji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w budynku Starostwa Powiatowego,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 304.598 zł w związku z przeniesieniem pracownika Starostwa Powiatowego w Płocku do Zespołu Ekonomicznego Obsługi Szkół w Płocku, koniecznością przeprowadzenia remontów sal lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku głównym Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie oraz na wydatki bieżące Z.S. im. L. Bergerowej w Płocku,

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 408.945 zł: z przeznaczeniem na wydatki bieżące w: Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w kwocie 55.000 zł,

Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w kwocie 243.057 i Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w kwocie 61.600 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 49.288 zł,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 364.861 zł w tym: na realizacje projektu „Europejskie standardy usług wsparciem rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim” w kwocie               194.861 zł, wzrost wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w kwocie 130.000 zł oraz 40.000 zł na wydatki bieżące w tym na wykonanie przyłącza ciepła do budynku,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.511.090 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, na realizację projektu pn. „Pomni tradycji..”, którego wartość całkowita wynosi 36.350 zł oraz na realizację inwestycji pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym) przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku”, której wartość całkowita wynosi 1.466.000 zł.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę   54.679 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1099
31 stycznia 2013 13:22 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 12:58 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [zal_nr_10.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 12:58 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [zal_nr_9.doc] do dokumentu.