Budżet powiatu - Rok 2008

UCHWAŁA NR 93/2008 ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2008 roku.

UCHWAŁA NR  93/2008    

ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU

z dnia 25 sierpnia 2008 roku

 

 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2008 roku.

 

            Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./ w związku z art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku /j.t. Dz.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 z późn.zm/ oraz uchwały Nr 89/XI/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za  I półrocze roku budżetowego.

 

Zarząd Powiatu w Płocku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2008 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedkłada się:

·        Radzie Powiatu w Płocku,

·        Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 914
31 stycznia 2013 13:22 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 13:04 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [opisowka_i_polrocze_2008.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 13:02 (Adam Kosiński) - Dodanie dokumentu.