Budżet powiatu - Rok 2008

Uchwała Nr 148/XVIII/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 3 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr 148/XVIII/2008

     Rady  Powiatu w Płocku

z dnia 3 września 2008 roku

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./ oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a ust. 1, 2, 3 i 5, art. 167 ust. 2 pkt. 1 i 5 oraz art. 184 ust. 1, pkt.1, 2, 4 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm./

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę              170.000 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                               170.000 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                       170.000 zł

§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych  własnych powiatu           170.000 zł

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę            377.000 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa                                                                         8.000 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                        8.000 zł

- wydatki bieżące                                                                             8.000 zł

w tym: § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych

zdań bieżących                                                                           8.000 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                         170.000 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                  170.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                              170.000 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                               199.000 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu      199.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                              199.000 zł

 

3 . Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę             7.904 zł

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                          7.904 zł

 

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych (zał. 3a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Niniejszą uchwałą Rady dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 170.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 377.000 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8.000 zł, w zwiazku z wieloma wystąpieniami Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych o pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących konieczne jest zwiększenie planu o tę kwotę,

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 170.000 zł w związku z zwiększeniem wartości zadania pn. „Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w zakresie dopasowania budynków do wymagań przepisów p.poż.” (zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej w Płocku),

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 199.000 zł . Z uwagi na krótki termin realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym) przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku”, rozłożono je na II etapy. I eatp dotyczący budowy boisk został rozstrzygnięty. Jednak z uwagi na rozsnące ceny na rynku budowlanym cena najtańszej oferty była wyższa od wartości kosztorysowej, w związku z powższym zachodzi potrzeba, przed ogłoszeniem przetargu na II etap, doszacowania zadania o 199.000 zł. Zwiększenie wartości zadania w chwili obecnej jest koniczne, gdyż warunkuje to podpisanie umów o dofinansowanie zadania (666.000 zł) z Wojewodą Mazowieckim i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Środki na zwiększenie tego zadania pochodzą z dochodów otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, które zostały włączone do planu dochodów Uchwałami Zarządu Powiatu w Płocku w miesiacu lipcu br.

 

3. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 7.904 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1009
31 stycznia 2013 13:21 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 13:10 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [zal_inwe.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 13:09 (Adam Kosiński) - Dodanie dokumentu.