Budżet powiatu - Rok 2008

Uchwała Nr 153/XIX/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr  153/XIX/2008

     Rady  Powiatu w Płocku

z dnia 24 września 2008 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./ oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a ust. 1, 2, 3, 4 i 5, art. 167 ust. 2 pkt. 1, 2 i 5 oraz art. 184 ust. 1, pkt.1, 2, 4, 7, 13 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm./

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę    394.997 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                   394.997 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                              394.997 zł

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych       394.997 zł

 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę        1.090.555 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                          1.061.055 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                      696.800 zł

§ 0830 – Wpływy z usług                                                                695.000 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                 1.700 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                    100 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie                         364.255 zł

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat                      10.000 zł

§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej                                                                         336.447 zł

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej                                                                           17.808 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29.500 zł

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności      29.500 zł

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat                                 29.500 zł

 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 896.391 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                        489.826 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                     489.826 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                   489.826 zł

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego                              100.000 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                          100.000 zł

- wydatki bieżące                                                                    100.000 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                       306.565 zł

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze                279.329 zł

- wydatki bieżące                                                                    279.329 zł

w tym:§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego                                     265.000 zł

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze                                            27.236 zł

- wydatki bieżące                                                                      27.236 zł

 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę  1.776.219 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                    94.829 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                               94.829 zł

- wydatki bieżące                                                                     94.829 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                               465.070 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                         101.000 zł

- wydatki bieżące                                                                   101.000 zł

w tym:    wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń     79.000 zł

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne                                           6.000 zł

- wydatki bieżące                                                                       6.000 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące                                   138.070 zł

- wydatki bieżące                                                                   138.070 zł

w tym:      wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń     7.070 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                          220.000 zł

w tym:      wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń   20.000 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                  1.140.820 zł

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze               14.329 zł

- wydatki bieżące                                                                   14.329 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                             735.000 zł

- wydatki bieżące                                                                 735.000 zł

w tym:   wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń    60.500 zł

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze                                         27.236 zł

- wydatki bieżące                                                                   27.236 zł

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie                364.255 zł

- wydatki bieżące                                                                 364.255 zł

w tym:

wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń               148.328 zł

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          10.000 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29.500 zł

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności     29.500 zł

- wydatki bieżące                                                                            29.500 zł

w tym: § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego                                        29.500 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                      46.000 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                           46.000 zł

- wydatki bieżące                                                                              46.000 zł

w tym:      wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń            35.000 zł

 

5. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę         184.270 zł

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                       184.270 zł

 

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych (zał. 3a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności (zał. 4 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 4

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu (zał. 5 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zał. 6 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (zał. 8 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

 

§ 7

Dokonuje się zmian w planie zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi /różnych szczebli/ ( zał. 8a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

 

§ 8

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 roku ( zał. 9 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

 

§ 9

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku ( zał. 12 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rady Powiatu w Płocku dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 394.997 zł

w dziale 600 – Transport i łączność w związku ze zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych w drogownictwie po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne na wykonanie inwestycji.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.090.555 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.061.055 zł w tym: o kwotę 696.800 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów w domach pomocy społecznej, o kwotę 354.255 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. Aktywna integracja w powiecie płockim, wniosek dofinansowany i zatwierdzony przez Zarząd Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych oraz o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 29.500 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 896.391 zł

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 489.826 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych w drogownictwie po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne,

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 100.000 zł co wynika ze zmniejszenia oprocentowania kredytów i pożyczek niż zakładano,

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 306.565 zł w związku z koniecznością zabezpieczeni środków na realizacje projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. Aktywna integracja w powiecie płockim oraz niskim wykonaniem wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku z powrotem 11 dzieci do swoich domów rodzinnych.

 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.776.219 zł

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 94.829 zł z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 511.070 zł z przeznaczeniem na płace i wydatki bieżące. Wzrost środków na płace wynika z nieuregulowania w całości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej skutków wzrostu obligatoryjnych podwyżek płac dla nauczycieli od 1 stycznia 2008 roku. Natomiast zwiększenie wydatków rzeczowych w szkołach internatach spowodowane jest wzrostem cen nośników energii elektrycznej, cieplnej dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości o ponad 30 % w stosunku do roku ubiegłego. Ostateczne skutki wzrostu płac dla nauczycieli będzie można ocenić po wypłatach dokonanych w miesiącach wrzesień i październik br. tj. wdrożeniem arkuszy organizacyjnych szkół od nowego roku szkolnego,

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.140.820 zł w tym: o 735.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w domach pomocy społecznej, o kwotę 395.820 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. Aktywna integracja w powiecie płockim oraz o kwotę 10.000 zł na realizację

programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 29.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, którą to kwotę przekażemy jako dotację do Miasta Płocka.

 

5. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 184.270 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1006
31 stycznia 2013 13:20 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 13:20 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 13:19 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7.doc] do dokumentu.