Budżet powiatu - Rok 2008

Uchwała Nr 163/XX/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr  163/XX/2008

Rady  Powiatu w Płocku

z dnia 12 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./ oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a ust. 1, 2, 3, 4 i 5, art. 167 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 184 ust. 1, pkt.1, 2, 5, 6, 7, 8, 13 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm./

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę                    1.935 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                                  1.935 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                              1.935 zł

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             1.935 zł

 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                 247.010 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                                  1.756 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                              1.756 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                              754 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                      1.000 zł

§ 2400 – Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych i

środków obrotowych                                                                                     2 zł

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                     10.000 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                       10.000 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami                                                                    10.000 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa                                                    80 zł

rozdział 71015 – Nadzór budowlany                                                             80 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                         80 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna                                        33.549 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                   33.549 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat                                                            1.650 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                   30.000 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                        890 zł

§ 2400 – Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub

środków obrotowych                                                                                    9 zł

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących                                                                    1.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                           15.241 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                                          400 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                       400 zł

rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół        360 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                       360 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące                                                    900 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze                                                    200 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                     700 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                     13.581 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze                                                 5.000 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                  6.200 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                  2.381 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia                                                      284 zł

rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                284 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                    284 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                              170.923 zł

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze                             601 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                    600 zł

§ 2400 – Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub

środków obrotowych                                                                                1 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                        17.708 zł

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze                                                 6.603 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                       3.000 zł § 0920 – Pozostałe odsetki                                                                  6.955 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                  1.150 zł

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia                                                    150.083 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami                                                                     83 zł

§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  150.000 zł

rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie                                 1.300 zł

§ 0920- Pozostałe odsetki                                                                    1.300 zł

rozdział 85297 – Gospodarstwa pomocnicze                                          1.231 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                        9 zł

§ 2380 – Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego  1.222 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.177 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych                                                                                  6 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                       6 zł

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych                                                                         10.000 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                               10.000 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                            5.171 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                 3.500 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                 1.671 zł

 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę          462.335 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                         167.143 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                     167.143 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                   167.143 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego                               230.000 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych                            230.000 zł

- wydatki bieżące                                                                          230.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                        11.000 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                   11.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                      4.390 zł

- wydatki bieżące                                                                              6.610 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                               54.192 zł

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze                        50.000 zł

- wydatki bieżące                                                                            50.000 zł

w tym: § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego                                            50.000 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                         4.192 zł

- wydatki bieżące                                                                             4.192 zł

 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę           707.410 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                        165.208 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                     165.208 zł

- wydatki bieżące                                                                          156.527 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                     8.681 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna                                     6.000 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego           6.000 zł

- wydatki bieżące                                                                              6.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                     352.810 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                                 26.200 zł

- wydatki bieżące                                                                           26.200 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń               26.200 zł

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne                                                 2.100 zł

- wydatki bieżące                                                                            2.100 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                2.100 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące                                           52.800 zł

- wydatki bieżące                                                                           52.800 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń               20.000 zł

rozdział 80123 – Licea profilowane                                                   15.270 zł

- wydatki bieżące                                                                           15.270 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                256.440 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                     7.320 zł

- wydatki bieżące                                                                         249.120 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń             187.740 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                            154.192 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                        4.192 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                    4.192 zł

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia                                                150.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                 150.000 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                   18.200 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                        18.200 zł

- wydatki bieżące                                                                           18.200 zł

tym: wynagrodzeni i wydatki pochodne od wynagrodzeń                   11.000 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                    11.000 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu           11.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                  11.000 zł

 

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 (zał. 3 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych (zał. 3a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności (zał. 4 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zał. 6 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. 6a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

 

§ 7

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (zał. 8 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

 

§ 8

Dokonuje się zmian w planie zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi /różnych szczebli/ (zał. 8a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

 

§ 9

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 roku (zał. 9 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.

 

§ 10

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. 13 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do uchwały.

 

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Niniejszą uchwałą Rady Powiatu w Płocku dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.935 zł

w dziale 600 – Transport i łączność w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2949W Bulkowo Osiek – Krubice na odcinku od km 3+196 do km 3+936, długość 0,740 km, które było dofinansowane m.in. w Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 247.010 zł

w związku z wykonaniem ponad plan dochodów budżetowych w kwocie   96.926 zł oraz o kwotę 150.000 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 462.335 zł

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 167.143 zł w związku ze zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych w drogownictwie po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne oraz zmniejszeniu środków z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 230.000 zł co wynika ze zmniejszenia oprocentowania kredytów i pożyczek niż zakładano,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizacje zadania pn. „Przebudowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym) przy ZS im. L. Bergerowej w Płocku”,

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 54.192 zł w tym: o kwotę 50.000 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków w placówkach opiekuńczo wychowawczych co spowodowane jest powrotem dzieci do rodzinnych domów, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie o kwotę 1.027 zł oraz zadanie inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie o kwotę 3.165 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 707.410 zł

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 156.527 zł z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wykonanie studium wykonalności do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przebudowę dogi powiatowej nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie na odcinku od km 1+746 do km 7+492, długość 5,746 oraz zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego o kwotę 8.681 zł pn. Przebudowa przepustu na kanale łączącym jeziora Zdworskie i Ciechomickie w miejscowości Zaździerz w km 6+496 drogi powiatowej nr 2976W na odcinku Zofiówka – korzeń wraz z dojazdami,

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 363.690 zł z przeznaczeniem na płace i wydatki bieżące szkół powiatu płockiego oraz o kwotę 7.320 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku,

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 154.192 zł w tym: na wydatki inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w kwocie             150.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa budynku hali z adaptacją pomieszczeń na terapię zajęciową dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie, w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie o kwotę 3.165 zł w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację zadania pn” Remont obiektów w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie o kwotę 1.027 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Zakup dwóch zmywarek do kuchni, obieraczki do warzyw, aparatu do krioterapi oraz licznika ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie”,

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 11.000 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na realizacje zadania pn. „Przebudowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym) przy ZS im. L. Bergerowej w Płocku”.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 903
31 stycznia 2013 13:20 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 13:23 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_163_2008_zal.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 13:22 (Adam Kosiński) - Dodanie dokumentu.