Budżet powiatu - Rok 2008

Uchwała Nr 174/XXII/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Uchwała Nr 174/XXII/2008

Rady  Powiatu w Płocku

z dnia 17 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą nr 94/XII/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jt. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn.zm./ oraz art. 165 ust. 1, art. 165 a, art. 167 ust. 2 oraz art. 184 ust. 1, pkt.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn zm./

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę                   1.038.812 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna                                              134.000 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                         134.000 zł

§ 0420 – Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjne                                           130.000 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego                                                           4.000 zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem                                                    6.000 zł

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                  6.000 zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

         samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                        6.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                                   55.000 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                               55.000 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego                                                          5.000 zł

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           50.000 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                         11.280 zł

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                   1.215 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego                                                         1.215 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                                 10.065 zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze                                                             65 zł

§ 0830 – Wpływy z usług                                                                           10.000 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   166.532 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                                  166.532 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                             900 zł

§ 2888 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu

terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego

będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów)                                                          165.632 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                            666.000 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                   666.000 zł

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         333.000 zł

§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                              333.000 zł

 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę                 1.667.071 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                      100 zł

rozdział 01008 – Melioracje wodne                                                                 100 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami                                                                           100 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                                 20.000 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                              20.000 zł

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących                                                                       20.000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna                                            73.110 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                      73.110 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat                                                                  350 zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze                                                    30.000 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                     10.000 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                     32.760 zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem                                           572.100 zł

rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa                                                                                 572.100 zł

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych                                    515.100 zł

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych                                       57.000 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia                                                   145.345 zł

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego                                                                     145.345 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa                                        145.345 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                              66.510 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                               21.110 zł

§ 0830 – Wpływy z usług                                                                         17.000 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                        4.010 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                          100 zł

rozdział 85304 – Rodziny zastępcze                                                         45.400 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu ba zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego                                                   45.400 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 123.906 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych                                                                                     405 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki                                                                          405 zł

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych                                                                                 6.582 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów                                                       6.582 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                               116.919 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                               900 zł

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej                                                                                     116.019 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                          666.000 zł

rozdział 92601 – Obiekty sportowe                                                         666.000 zł

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                       333.000 zł

§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                            333.000 zł

 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę              2.338.764 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa                                                                                      5.000 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                                5.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                     5.000 zł

w tym: § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących                                                                         5.000 zł

w dziale  801 – Oświata i wychowanie                                            191.509 zł

rozdział 80120  - Licea ogólnokształcące                                                 118.623 zł

- wydatki bieżące                                                                                  118.623 zł

w tym: §  2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki            

systemu oświaty                                                                                   118.623 zł

1.     Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Anny Zych w Gabinie

     i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Anny Zych w Gąbinie              47.048 zł

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krubicach

     Jolanta Dzioba i Cezary Dzioba                                                           12.243 zł

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brudzeniu Dużym

     Jolanta Dzioba i Cezary Dzioba                                                           21.880 zł

4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Małej Wsi                             37.452 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                           72.886 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                            50.000 zł   

- wydatki bieżące                                                                                    22.886 zł

w tym: §  2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty                                                                                     22.886 zł

- Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Anny Zych w Gąbinie            22.886 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                     396.626 zł

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze                              134.924 zł

w tym: § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego                                                    134.924 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                              261.702 zł

- wydatki majątkowe                                                                               28.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                  233.702 zł

w tym: pochodne od wynagrodzeń                                                           58.826 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   58.689 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych                                                                                   9.076 zł

- wydatki bieżące                                                                                     9.076 zł

w tym: § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         9.076 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                                 49.613 zł

- wydatki bieżące                                                                                   49.613 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                       49.613 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                            10.940 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                                 6.540 zł 

- wydatki bieżące                                                                                     6.540 zł

w tym: §  2540 – Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki                                           systemu oświaty                                                                     6.540 zł

- Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu                                             6.540 zł

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                          4.400 zł

- wydatki bieżące                                                                                     4.400 zł

w tym: § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

   systemu oświaty                                                                                   1.000 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                       1.676.000 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu               1.676.000 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                      1.676.000 zł

 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę               3.017.593 zł

w dziale 600 – Transport i łączność                                                 20.000 zł

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                              20.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                   20.000 zł

w dziale 750 – Administracja publiczna                                         449.841 zł

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe                                                    449.841 zł

- wydatki bieżące                                                                                   69.841 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                         380.000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie                                            425.500 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                                         37.100 zł

- wydatki bieżące                                                                                   37.100 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                      37.100 zł

rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej

szkół                                                                                                      5.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                    5.000 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                       5.000 zł

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące                                                 101.690 zł

- wydatki bieżące                                                                                 101.690 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                      38.090 zł

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                        281.710 zł

- wydatki bieżące                                                                                 281.710 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                    205.920 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna                                                    387.118 zł

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze                                17.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                   17.000 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej                                             255.252 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                          251.702 zł

- wydatki bieżące                                                                                     3.550 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                        3.550 zł

rozdział 85204 – Rodziny zastępcze                                                        114.866 zł

- wydatki bieżące                                                                                 114.866 zł

w tym: § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między    

jednostkami samorządu terytorialnego                                                      8.000 zł

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  32.134 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych                                                                                  2.134 zł

- wydatki bieżące                                                                                    2.134 zł

w tym: 2570 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych

jednostek sektora finansów publicznych                                                    2.134 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy                                                30.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                  30.000 zł

w tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                     30.000 zł

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                            6.000 zł

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                                 6.000 zł

- wydatki bieżące                                                                                    6.000 zł

tym: wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń                           6.000 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              2.500 zł

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury                                2.500 zł

- wydatki bieżące                                                                                    2.500 zł

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                                 1.694.500 zł

rozdział 92601 – Obiekty sportowe                                                      1.694.500 zł

- wydatki inwestycyjne                                                                       1.694.500 zł

 

5. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę                 262.920 zł

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                    262.920 zł

 

 

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 (zał. 3 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 3

Dokonuje się zmiany w planie zadań inwestycyjnych (zał. 3a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności (zał. 4 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

 

§ 5

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu (zał. 5 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

 

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zał. 6 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.

 

§ 7

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zał. 6a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

 

§ 8

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (zał. 8 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

 

§ 9

Dokonuje się zmian w planie zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi /różnych szczebli/ ( zał. 8a do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.

 

§ 10

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 roku ( zał. 9 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 9 do uchwały

 

§ 11

Dokonuje się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2008 roku (zał. 11 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 10 do uchwały.

 

§ 12

Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. 13 do uchwały Nr 94/XII/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 19 grudnia 2007 roku). Aktualny plan po zmianach stanowi załącznik Nr 11 do uchwały.

 

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Niniejszą uchwałą Rady Powiatu w Płocku dokonuje się następujących zmian:

 

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.038.812 zł

w związku z niewykonaniem planu dochodów budżetowych w kwocie 157.180 zł, zmniejszeniem wartości dotacji w kwocie 50.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego zadania pn. „Przebudowa szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” – najniższa oferta znacznie przewyższa kosztorys inwestorski, zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 165.632 zł na realizacje projektu pn. „Europejskie standardy usług wsparciem rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim”, dokonując jednocześnie jej zmniejszenia w związku z kontynuacją zadania w przyszłym roku oraz zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz od Samorządu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 666.000 zł na realizacje projektu inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym) przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę  1.667.071 zł

w związku z wykonaniem ponad plan dochodów budżetowych w kwocie 719.707 zł, zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 145.345 zł, otrzymaniem pomocy finansowej od gminy na remont drogi powiatowej w kwocie 20.000 zł, zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu pn. „Europejskie standardy usług wsparciem rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim” w kwocie 116.019 zł oraz zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz od Samorządu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 666.000 zł na realizacje inwestycji pn. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym) przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

 

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.338.764 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000 zł w związku z pozostałością środków pod koniec roku budżetowego oraz brakiem wystąpień ze strony OSP,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 152.449 zł ze względu na zmniejszoną liczbę uczniów w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 na którą jest przyznawana dotacja oraz o kwotę            50.000 zł ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego zadania pn. „Przebudowa szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie” – najniższa oferta znacznie przewyższa kosztorys inwestorski,

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 134.924 zł w związku z powrotem dzieci do rodzinnych domów, co prowadzi do zmniejszenia wydatków w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, zmniejszeniu wydatków bieżących w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 261.702 zł i przeznaczeniu części środków na zakupy inwestycyjne,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 9.076 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji dla miasta Płocka spowodowane zmniejszeniem liczby uczestników z Warsztatów Terapii Zawodowej oraz niższą niż planowano wysokością dofinansowania, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 49.613 zł w związku z kontynuacja zadania

pn. „Europejskie standardy usług wsparciem rozwoju rynku pracy w Powiecie Płockim” w 2009 roku, dokonuje się zmniejszenia w roku bieżącym,

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.676.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektu inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym) przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

 

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.017.593 zł

w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 20.000 zł w związku z wykonaniem remontu drogi powiatowej nr 2939W (31223) Rogozino – Białkowo – Szczytno na odcinku Białkowo – szczytno od km 5+381 do km 6+414, długości 1,033 km przebiegającym przez obszar Gminy Radzanowo,

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 449.841 zł w związku z bieżącymi potrzebami jednostki i na zadanie inwestycyjne pn. „Remont sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Płocku,

w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 426.500 zł z przeznaczeniem na płace i wydatki bieżące szkół powiatu płockiego oraz o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Ekonomicznego Obsługi Szkół w Płocku,

w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 387.118 zł w związku z niedoborem środków finansowych na rodziny zastępcze spowodowane opuszczaniem placówek przez dzieci na rzecz pobytu w rodzinach zastępczych za których jesteśmy zobowiązani ponosić koszty, wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn. „Zakup wirówko – pralnicy i dwóch pralnic czołowych do korzystania w pralni, ciągnika ogrodowego, kotła i podgrzewacza wody do kotłowni oraz Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego do rehabilitacji dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach”, „Zakup komputerów, kostki brukowej oraz doposażenie kuchni i pralni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie”, „Zakup szorowarki Karcher oraz kosiarki samojezdnej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie” oraz „Zakup wirówki pralniczej, zmywarki oraz urządzeń sprzątających dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie”,

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 32.134 zł w związku z uzupełnieniem wkładu własnego powiatu w wysokości 10% kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie i Zakrzewie w roku bieżącym oraz z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.694.500 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej inwestycji pn. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno- szatniowym) przy Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku oraz w związku wystąpieniem robót zamiennych, wystąpił wzrost wartości inwestycji koniecznych do wykonania ze względu na prawidłowe funkcjonowanie obiektów sportowych.

 

5. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 262.920 zł

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 262.920 zł

 

6. W związku z otrzymaniem środków od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 313.490 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez Powiat Płocki przy zwalczaniu wirusa H5N1 wysoce zjadliwej grupy ptaków w 2007 i 2008 roku, środki te przeznacza się na najbardziej pilne potrzeby, które wystąpiły z końcem roku budżetowego, dochody te zostały włączone do budżetu powiatu Uchwałą Zarządu.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 980
31 stycznia 2013 13:19 (Adam Kosiński) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2012 13:27 (Adam Kosiński) - Dodanie załącznika [u_174_2008_zal.doc] do dokumentu.
14 stycznia 2012 13:26 (Adam Kosiński) - Dodanie dokumentu.