Ewidencja gruntów i budynków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania przez Wójta Gminy Stara Biała za nieruchomość położoną w obrębie Kamionki gm. Stara Biała, oznaczoną jako działka nr 121/2

Płock, dnia 28 września 2017r.

GGN.II.683.52.2017

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Działając na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t .j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz w związku z art. 12 ust. 4a, 4b, 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 2031 ze zm.) - Starosta Płocki - jako organ właściwy do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte działki ewidencyjne wydzielone pod drogę gminną położoną w miejscowości Kamionki gm. Stara Biała, przysługującego na rzecz dotychczasowych:

 - właścicieli,

 - użytkowników wieczystych,

 - osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe.

 

zawiadamia,

 

że z dniem 20-09-2017r. wszczyna się postępowanie administracyjne dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania przez Wójta Gminy Stara Biała za nieruchomość położoną w obrębie Kamionki gm. Stara Biała, oznaczoną jako działka nr 121/2 o pow. 0,0323 ha, będące własnością Gminy Stara Biała na podstawie decyzji Starosty Płockiego nr 6/2017 z dnia 10.08.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

            Jednocześnie informuję że przedmiotowa sprawa nie może być rozpatrzona w terminie ustawowym z uwagi na konieczność zlecenia przez tut. Urząd sporządzenia wyceny przedmiotowej nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania.

            W związku z powyższym zgodnie z art. 36 kpa rozpatrzenie sprawy nastąpi do dnia 28.11.2017r.

 

z up. STAROSTY

mgr Paweł Różański

Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-09-28
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2017 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Bernaciak
Ilość wyświetleń: 660
02 października 2017 14:14 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 października 2017 14:13 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)