Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o sprzedaży ,,drzew na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku

Płock, dnia 07 maja 2014 roku

 

ZDP.T. 294 / 17 / 2014

  

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

  

 „Sprzedaż ,,drzew na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.”

  

I. SPRZEDAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku , ul. Bielska 59, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 267 68 39, faks 24 267 68 81.

Adres strony internetowej sprzedającego: www.powiat-plock.pl, www.zdpplock.pl

2) RODZAJ SPRZEDAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Płocku.

 

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

1.1) Nazwa nadana przez sprzedającego: Przetarg pisemny na sprzedaż ,,drzew na pniu”  rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest sprzedaż ,,drzew na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2951W Bulkowo – Kobylniki w miejscowościach Rąkcice, Dzierżanowo i Główczyn na obszarze działania Bazy nr 2 w Bodzanowie – Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

 • Sprzedający sprzedaje drzewa „na pniu”, natomiast Kupujący zobowiązuje się:

zakupione drzewa wyciąć;

 • sfrezować karpy drzew;
 • zasypać otwory po pniach mieszanką żwirowo-piaskową wyrównać i zagęścić;
 • wyciąć krzewy rosnące w pasie drogowym na przedmiotowym odcinku objętym sprzedażą w ilości ok. 3000 m2;
 • uporządkować teren robót;
 • zakupić m.in. 3 letnie sadzonki młodych drzewek gatunku (modrzew europejski, sosna zwyczajna, świerk pospolity, żywotnik zachodni) w łącznej ilości 262 szt. oraz przekazać zakupione sadzonki na rzecz Sprzedającego;
 •  przekazać 10 szt. wskazanych przez Sprzedającego dłużyc drzew gatunku Lipa drobnolistna na rzecz miejscowych rzeźbiarzy ludowych.
 • Kupujący ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew wykazanych w szczegółowym wykazie drzew – załącznik do SIWS.
 • Podana w szczegółowym wykazie drzew stanowiącym załącznik do SIWS ilość możliwego do pozyskania drewna pochodzącego z wycinki 262 szt. drzew – (dłużyce 121,60 m3, gałęzie 68,68 m3)jest wartością szacunkową i w przypadku stwierdzenia różnic po ich wy­cince nie może być przedmiotem zmiany ceny zaoferowanej przez Kupującego.
 • Oferta składana przez Kupującego dotyczyć będzie wszystkich drzew wymienionych w  załączniku do SIWS.

1.3) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.2) TERMIN WYKONANIA: do dnia 29 sierpnia 2014 roku.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  - w sprzedaży mogą brać udział Kupujący, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności związanej z wycinką drzew,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dys­ponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowych robót, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.
 • Kupujący jest zobowiązany dołączyć do oferty Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu stanowiące załącznik do SIWS.

IV.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.1.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków sprzedaży: www.bip.powiat-płock.pl, www.zdpplock.pl
Specyfikację istotnych warunków sprzedaży można uzyskać w Siedzibie Zamawiającego: 09-400 Płock, ul. Bielska 59.

IV.1.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15 maja 2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: 09-400 Płock, ul. Bielska 59, V-piętro, sekretariat.

IV.1.3) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w
w Płocku

mgr inż. Marcin Błaszczyk

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-05-07
Dokument wytworzony przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2014 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 2917336
07 maja 2014 13:59 (Dariusz Panuszewski) - Opublikowanie dokumentu.
07 maja 2014 13:58 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 maja 2014 13:55 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika [bip_frezowanie_siws_sprzedaz_drzew_na_pniu_2951w.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)