Wymiana prawa jazdy kierowców wykonujących przewóz drogowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski:
Wniosek o wydanie prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).
Wymagane załączniki:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia i opłaty ewidencyjnej,
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
  • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu),
  • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanego na podstawie Kodeksu Pracy),
  • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wydanego na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym),
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy.
  • pełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego)

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
- środa 7.30 do 17.00.

Opłaty

Opłata w wysokości 100,50 zł:
Numer rachunku bankowego:
BS ”Mazowsze”
31 9042 0003 0000 1586 2000 0030
Wpłaty można dokonać na miejscu w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Termin i sposób załatwienia

Czas oczekiwania na wydruk prawa jazdy wynosi ok. 2 tygodnie.

W przypadku wariantu dostarczenia prawa jazdy przez operatora pocztowego czas oczekiwania będzie odpowiednio dłuższy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Inne informacje

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, posiadający uprawnienia kategorii D1, D1+E, D lub D+E uzyskane do dnia 10 września 2008 r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E uzyskane do dnia 10 września 2009 r. zobowiązani są do odbycia szkolenia okresowego i wykonania badań lekarskich i psychologicznych. Badania lekarskie i psychologiczne, w przypadku pierwszego szkolenia okresowego, można wykonać zarówno przed, jak i po dacie ukończenia szkolenia okresowego. W przypadku drugiego i każdego kolejnego szkolenia okresowego, badanie lekarskie i psychologiczne muszą zostać wykonane przed datą ukończenia szkolenia okresowego.

Pozostali kierowcy, którzy uzyskają uprawnienie kat. D1 lub D po 10 września 2008 r. oraz uprawnienie kat. C1 lub C po 10 września 2009 r., mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej, a każde następne badania w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego - jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego.

Wpis potwierdzający wykonanie w/w czynności dokonywany jest w prawie jazdy w postaci kodu "95". Kierowca nie jest już wówczas zobowiązany posiadać przy sobie, podczas wykonywania pracy, orzeczenia lekarskiego czy psychologicznego, ani świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Ważność wpisu stanowi najkrótsza spośród dat ważności: orzeczenia lekarskiego, psychologicznego lub świadectwa kwalifikacji zawodowej. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane są do ukończenia przez kierowcę 60. roku życia co 5 lat, a po ukończeniu 60. roku życia - co 30 miesięcy. Ważność świadectwa świadectwa kwalifikacji zawodowej wynosi zawsze 5 lat od dnia wydania.

Kierowcy wymieniający prawo jazdy z wpisem "95" lub kartę kwalifikacji kierowcy wydaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) są obowiązani do wykonania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kompletu badań lekarskich i psychologicznych.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 1410
10 lipca 2017 10:35 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2017 10:35 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.
10 lipca 2017 10:27 (Dariusz Panuszewski) - Utworzenie sprawy.