Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.powiat-plock.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2011-01-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Rafał Barciński , adres e-mail: starostwo@powiat.plock.pl , telefon: 242676705.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Bielskiej, wzdłuż budynku znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przy wejściu głównym znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Obok schodów do wejścia głównego od ul. Bielskiej po lewej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Przy wejściu do budynku znajduje się przycisk z sygnalizacją dźwiękową do Biura Obsługi Interesantów umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika urzędu przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze na piętrach od 1 do 5 włącznie znajdują się na jednym poziomie. Część parteru znajduje się na innym poziomie. Dla chcących załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Archiwum Zakładowym w niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach części parteru pracownicy wydziałów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową

Dostosowanie wind

W budynku znajduje się winda łącząca parter z piątym piętrem. Winda przystosowana jest do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

Obok schodów do wejścia głównego od ul. Bielskiej po lewej stronie znajduje się winda/platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach umożliwiająca wjazd na parter.

Dostępność informacji głosowych

Nie są wykorzystywane informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Obok budynku znajdują się miejsca postojowe w tym dwa wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu przy wejściu głównym do budynku.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Płocku posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dodatkowe informacje


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2020 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 673
31 marca 2020 12:47 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
31 marca 2020 12:36 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
31 marca 2020 12:30 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.