Zwrot zatrzymaneg prawa jazdy z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewozu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski:

  • Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy (wniosek należy wypełnić wyraźnie, czarnym lub niebieskim długopisem, a podpis powinien w całości zmieścić się w ramce).
  • Pełnomocnictwo ( jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego )

Dokumenty do wglądu:
Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioskodawca lub osoba upoważniona.
Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, pokój nr 2 (parter)
09-400 Płock
tel. 242676816
tel. 242676817
Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek od 7.30 do 15.30,
  • środa 7.30 do 17.00.

Opłaty

Opłata w wysokości 50 gr. gdy zwracany jest zatrzymany dokument.
Opłata w wysokości 100 zł 50 gr. gdy istnieje potrzeba wymiany zatrzymanego dokumentu na nowy.
Numer rachunku bankowego:
BS ”Mazowsze”
31 9042 0003 0000 1586 2000 0030
Wpłaty można dokonać na miejscu w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Inne informacje

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Okres ten oblicza się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - data tej czynności. Jeżeli w chwili wydawania decyzji prawo jazdy było już w posiadaniu Starosty z innego tytułu, okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji.

Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu jej prawa jazdy na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami albo zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu, na który zatrzymano prawo jazdy, do 6 miesięcy. Jeżeli decyzja, o której mowa w art. 102 ust. 1c ustawy o kierujących pojazdami, nie została jeszcze wydana, Starosta wydaje tą decyzję na okres 6 miesięcy.
W przypadku popełnienia naruszenia skutkującego zatrzymaniem prawa jazdy na 6 miesięcy, Starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień.
Jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy o kierujących pojazdami, została skierowana do rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie w postępowaniu dyscyplinarnym i nie zakończyła się prawomocnym rozstrzygnięciem w okresie 3 miesięcy od dnia zatrzymania dokumentu, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d - w okresie 6 miesięcy, podlega on zwrotowi.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 826
10 lipca 2017 11:30 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych załącznika.
10 lipca 2017 11:12 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2017 11:12 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja danych sprawy.